11 Howard, Manhattan, USA

Lobby
11 Howard
Manhattan, USA