Andaz Scottsdale, USA

Resort Hotel
Andaz Scottsdale, USA
Scottsdale, USA