Bushra by Buddha Bar - Grosvenor House, Dubai, UAE

Restaurant