ya at Grosvenor House Hotel, Dubai, United Arab Emirates

Restaurant
Rüya at Grosvenor House Hotel
Dubai, United Arab Emirates